Имущество. Източници на средство Избрана

Чл.29. Имуществото на Национален синдикат “Защита” се състои от пари, вещи, правото на собственост и други вещни права, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Чл.30. Национален синдикат „Защита” и колективните му членове могат да застраховат имуществото си и да разполагат със сметки в банки, спестовни каси и други институции.

Чл.31. Основни източници на доходи на Национален синдикат „Защита” и неговите колективни членове са:

1. Ежемесечни отчисления от членски внос на членовете на Национален синдикат „Защита”.

2. Дарения, завещания, доброволни вноски от физически и юридически лица от страната и чужбина и други, разрешени от Закона.

3. Имущество.

Чл.32. (1). Членският внос за всяко физическо лице е в размер на 1% от основното трудово възнаграждение по индивидуален трудов договор, където е местоработата му, и се заплаща всеки месец.

(2)Месечният членският внос за физически лица, които не получават трудови възнаграждения е в размер на 0.5 % от минималната работна заплата за страната, а за упражняващите свободни професии – 1% от минималният месечен осигурителен доход, приет със Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване.

(3) Редът и начинът за набиране, разходване и отчитане на финансовите средства се определя с Наредба, утвърдена от Националния синдикален съвет.

Чл.33. Доходите на Национален синдикат „Защита” се изразходват за обезпечаване на всички провеждани в съответствие с настоящия Устав дейности.

Чл.34. НационалниятИзпълнителен съвет изработва Бюджетът на Национален синдикат „Защита” за съответната календарна година и го предлага за утвърждаване от Националния синдикален съвет. Измененията в Бюджета се извършват по реда на неговото приемане.

Чл.35. Пред Националния синдикален съвет редовно се предоставят текущи отчети за финансовата дейност на Национален синдикат „Защита”.

Чл.36. (1) Националния синдикален съвет взима решения за разпореждането с имуществото на Национален синдикат „Защита”.

(2) Имуществото на прекратили съществуването си, напуснали и изключени колективни членове на Национален синдикат „Защита”, при условията на чл.20 от настоящия Устав, се разпределя както следва:

  1. При прекратяване съществуването на колективен член имуществото му остава за НС „Защита”.

  2. При изключване или напускане чрез заявление на съответния колективен член, имуществото му се предоставя на организации, признати от Националния синдикален съвет за техни правоприемници.

  3. Придобитото от колективните членове на НС „Защита” имущество е тяхна собственост. Разпореждането с него става единствено с решение на техните ръководни органи.

4. В случаите, когато изключените или напусналите колективни членове на НС „Защита” нямат определени от Националния синдикален съвет правоприемници, поради липса на организации, които да ги заменят, имуществото им остава за НС „Защита”.