Преходни и заключителни разпоредби Избрана

Чл.84. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него.

Чл.85. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат решенията на Националния синдикален съвет на НС „Защита”.

Чл.86.Всички неуредени организационни и имуществени въпроси в настоящия Устав се уреждат с решения на Националния синдикален съвет..

 

 

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Национален синдикат «Защита», проведено на 29.05.2009г. в гр.София.

 

 

Председател : Протоколчик:

 

/Красимир Митов/ /Милена Атанасова/