Учредителен протокол Избрана

П Р О Т О К О Л

 

Днес, ………20.... г., се проведе събрание на работници и служители от ……………………………………………………… в гр. …………………….. за учредяване на синдикална секция към Национален синдикат “Защита”.

 

На събранието присъстваха ……. учредители.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Учредяване на синдикална секция към Национален синдикат “Защита” при ………………………………… ………………………………………....

2. Избор на ръководство на синдикална секция към Национален синдикат “Защита” при ……………………………………............................

 

По 1т. от дневния ред събранието реши:

Учредява Синдикална секция към Национален синдикат “Защита” при ………………………………………………………………… в гр. ………………..

 

Гласуване:

"за" - ……..

"против" - ……..

"въздържали се" - ………

 

По 2т. от дневния ред:

Избира с явно гласуване ръководство на Синдикална секция към Национален синдикат “Защита” при ……………………………………………....:

Председател: ……………………………………………………….

Секретар: …………………………………………………………

 

Гласуване:

"за" - ……..

"против" - ……..

"въздържали се" - ………

 

 

 

Протоколчик:

/……………………………/